Frågor om IS-anhängare som vill eller ska återvända har aktualiserats efter att några fall med svenska IS-sympatisörer som blivit tillfångatagna uppmärksammats i svenska medier. Statsminister Stefan Löfven tog ställning i frågan och konstaterar att återvändande anhängare inte ska få något tillträde till Sverige och Moderaterna har krävt en ändring i grundlagen där man menar att medborgarskap ska kunna dras tillbaka för de som rest.

Vi menar att debatten synliggör flera problematiska ställningstaganden utan varken hänsyn till internationell rätt men också till vad för konsekvenser dessa två olika perspektiv kan få. De ställningstaganden regeringen och oppositionen gett uttryck för bortser också från rättssäker prövning och ger vika för populistiska krav.

Vi vill därför framföra följande:

  • Avskyn mot IS bör inte innebära att man gör avkall på centrala principer. Hämnd och avsky är ingen bra kompass för politiska beslut.

Att IS är minst sagt en förkastlig organisation är givet. De brott de gjort sig skyldiga till är av sådan magnitud att det är mer än rätt att det rör upp känslor och avsky. Däremot är hämnd och emotionella utbrott inga bra grunder för rättsprocesser eller politiska beslut. Den reaktion frågan om IS-återvändare har genererat är större än frågan om enskilda IS-anhängare och deras återkomst till Sverige. Moderaternas förslag handlar om att villkora medborgarskapet och omvandla vissa människor, de som anses vara ”invandrare”, i Sverige till villkorade medborgare och regeringens motvilja till att agera i frågan innebär att man gör skillnad på krigsresenärer. Både en liknande debatt eller förslag har tidigare varit frånvarande t ex när det gäller vit-makt krigarna i Ukraina. Frågor om utvisning och upphävande av medborgarskap aktualiseras enbart i samband med icke-vita medborgare och invånare. Detta innebär att medborgarskapet inte vilar på jämlikhet. Med andra ord har medborgarskapets rasvillkor aldrig varit lika tydlig som i detta fall och regeringen bör ta aktiva steg för att bryta detta.

  • Förhindrandet att återvända och/eller ett upphävande av medborgarskap har större politiska och sociala konsekvenser än just IS.

Att hantera och handskas med IS-sympatisörer är en sak, medan lagförändringar och villkorande av medborgarskapet är en annan. Hur mycket vi än fördömer IS kan vi inte acceptera att lagar ändras så att rättsläget blir annorlunda för oss alla. Vi vill uppmana alla muslimska organisationer och alla andra rättviseorganisationer att tydligt markera mot införandet av villkorad medborgarskap baserat på om man ses som vit eller inte.

  • De svenska IS-anhängarna är svenska och ska behandlas som alla andra medborgare med rättssäker prövning. Dessutom ska inte redan belastade länder ta ansvar för svenska medborgare.

Varken Kurdistan, Irak, Syrien eller Turkiet ska belastas med att döma svenska medborgare. Det är i Sverige beslutet svenska IS-anhängare tagit att gå med i IS. De är svenska medborgare. Sverige bör ta ansvar för sina egna medborgare, speciellt när den region de befunnit sig i kantas av enorma infrastrukturproblem och ekonomiska bekymmer. De svenska IS-anhängarna riskerar också att inte prövas individuellt för eventuella brott de gjort sig skyldiga till. En stor risk finns också att det implicit innebär att man utelämnar svenska medborgare till dödsstraff, och Sverige har aktivt tagit avstånd från dödsstraff sedan 1921. Vi måste som samhälle kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt, å ena sidan fördöma och hålla IS-anhängare till svars och å andra sidan tydligt markera mot dödsstraff, vare sig det är en effekt av svensk ovilja att ta ansvar eller att en annan stat utför det.

  • Barn till IS-anhängare ska inte bestraffas för vuxnas val.

Det finns flertalet barn som befinner sig fångade i de läger där IS-anhängare finns. Att låta de få konsekvenser för sina föräldrars val är inte rätt. Sverige bör göra allt för att se till att barnen kommer tillbaka till Sverige. Sverige är bundna att handla i enlighet med barnkonventionen.

  • Vi uppmanar muslimer till att inte hemfalla åt hämndlystnad och därmed låta hat mot IS innebära att man propagerar för politiska och sociala ingrepp som kommer drabba oss alla.

Vi vet att vissa grupper bland muslimer varit särskild drabbade av IS brutalitet. Det är därför lätt att falla in i att hålla med Moderaternas krav och regeringens ovilja till handling. Det är dock viktigt att se upp och se längre bort än detta enskilda fall. Precis som de politiska, juridiska och sociala ingrepp, som infördes efter attackerna på World Trade Center 2001, fick effekter för oss alla riskerar vi nu att få ett tillstånd där de ingrepp som införs kommer drabba oss med. Att villkora medborgarskapet, speciellt i en tid då höger- och fascistiska vindar sveper över Europa, kan få ödesdigra konsekvenser för oss alla. Fram till idag, likställs många muslimska organisationer som aldrig brukat eller förespråkat våld, med IS. Muslimska organisationer och aktivister har hängts ut som extremister. Vi vill därför uppmana alla muslimer till att inte glömma bort den större kontexten där dessa beslut, och andra liknande, tas – en kontext av en mycket intensiv islamofobi.

Sammanfattningsvis ser vi att den mest säkerhetsprövade lösningen är att Sverige tar ansvar för sina medborgare och försöker få dessa, som presumeras ha begått krigsbrott, att bli överlämnade till den svenska rättstillämpningen. Andra alternativ som att anordna en gemensam internationell tribunal ser vi också som en möjlig väg, så vida Sverige tar sitt fulla ansvar. Alldeles oavsett är det viktigaste att Sverige villkorslöst agerar i enlighet med barnkonventionen.

Noor Nassef, Nadja Awad och Amanj Aziz

Nyans:Muslim

2019-02-26