NYANS:MUSLIM HAR BYTT NAMN TILL INSAN!

NY HEMSIDA: WWW.INSAN.NU

Nyans:Muslim är en plattform för att ta fram underlag om frågor kring olika former av rasism och i synnerhet islamofobi. Plattformen grundades 2014 och då som en hemsida med artiklar av olika muslimska skribenter. 2017 bildades en ny redaktion som sedan dess har arbetat med att utveckla konceptet för att finna nya sätt att adressera en av samtidens viktigaste frågor.

Nyans:Muslims syfte är att främja rättvisa så att mänsklig värdighet ska respekteras. Vi anser att det finns ett politiskt behov av att bemöta den situation av islamofobi där muslimer framställs som problem eftersom det har en vittomfattande effekt där muslimer inte kan verka fritt i samhället. Detta kan vi i vår samtid se bland annat genom att svenska muslimer och muslimska organisationer anklagas för “dolda agendor”, “entrism”, “janus-ansikten” och “infiltration”. Vi kan också se det i den mängd artiklar som skrivs om islam och muslimer i medierna och i det stora antal sociala och politiska insatser som formuleras utifrån idéer om islam och muslimer som farliga, hotfulla, bakåtsträvande, kvinnoförtryckande, våldsamma och lögnaktiga.

Vi anser att islamofobi är en av samtidens viktigaste, och farligaste, frågor på grund av dess klibbighet. Islamofobi är gångbart och närvarande i ett stort antal politiska fält, inte minst inom säkerhetspolitiken, där Kriget mot Terrorismen och dess inrikespolitiska konsekvenser i form av avradikaliseringsarbete och anti-extremismåtgärder allt mer innebär polisiära insatser mot muslimers åsikter, religionsutövning, föreningsfrihet och rörelsefrihet. Vi anser att islamofobi tar sig i uttryck främst genom en sammantagen totalitet – det vill säga, vi anser att det är den sammantagna helheten av statliga och kommunala insatser, diskriminering, fysiska och verbala attacker, mediala diskurser, akademiska formuleringar, övervakning och populistiska mobiliseringar som kännetecknar samtidens islamofobi i Sverige. Dessa olika nivåer samverkar både beroende och oberoende av varandra men utgör tillsammans den helhet som direkt bidrar till att svenska muslimer inte kan verka fritt i samhället. Inte minst delar dessa nivåer problemformuleringar om islam och muslimer, även om de i andra aspekter hävdar att de tar avstånd från varandra.

Islamofobins klibbighet gör islamofobiska idéer om islam och muslimer förekommande och gångbara, både uttalat och outtalat, i andra politiska fält än säkerhetspolitiken, så som integration, jämställdhet, migration, arbetsmarknad, stadsplanering, föreningslivet, jämlikhet och kriminalitet, för att nämna några.

Nyans:Muslim arbetar genom följande: sammanställningar och undersökningar i form av rapporter och kommentarer och analyser i form av artiklar. Den nuvarande redaktionen består av Amanj Aziz.