I takt med att det svenska samhället upplever en mer explicit rasism där nazister och fascister ställer upp i val och tågar på våra gator, finns ingen organiserad röst mot rasismens främsta hatobjekt, muslimer. Samtidigt näras denna explicita rasism av den strukturella rasismen, där vithetsnormens hegemoni fortfarande anses vara tabubelagt att kritisera. Denna strukturella rasism tar uttryck på flera sätt mot muslimer; media bedriver en enorm selektivitet i sin rapportering där brott som misstänks ha muslimska förövare rapporteras i stor skala, men brott där muslimer är offer inte rapporteras i lika hög grad. Många studier visar också på att media reproducerar den orientalistiska bilden av muslimen som ”fiende”; institutionaliserad rasism som t ex Säpos kartläggning, utfrågning och bevakning av muslimer och muslimska böneplatser och moskéer; en negering av ett fullständigt medborgarskap från majoritetssamhället för muslimer, som endast uppfattas som juridiska medborgare dock inte civila och sociala medborgare, och därmed också berövas många av sina rättigheter.

Med detta i bakgrunden så behövs en plattform där muslimska röster från ett brett spektra kommer till tals och själva får representera sig samt själva kan prata om islam och de aspekter som påverkar svenska muslimers liv, utan inblandning från majoritetssamhället. På senare tid har muslimska företrädare också fått utstå karaktärsförvrängning och majoritetssamhället har hävdat att organisationer som har många tusen muslimska medlemmar inte representerar den svensk-muslimska gruppen. Nyans:Muslim ämnar att bryta denna vita härskarteknik och maktutövning och kräva tillbaka den muslimska gemenskapens självständiga röst.

Nyans:Muslim kommer att genom att ha skribenter som skriver helt på sina egna villkor att sikta på att bli en digital plats där muslimska civilsamhället kan vända sig till för att opinionsbilda och markera mot rasistiska utlägg i allmänhet och anti-muslimism i synnerhet. Metoden är enkel; genom en aktiv rekrytering av skribenter ska varje skribent, oberoende av de andra, skriva artiklar på sina egna villkor om det de själva önskar.

Nyans:Muslim kommer inte att ta ett redaktionellt ansvar för materialet som publiceras, och varje skribent kommer att vara oberoende till den grad de själva önskar. Tanken är alltså att hemsidan ska erbjuda en plattform för alla möjliga röster, utan att behöva stå till svars för majoritetssamhällets krav och normer, eller för den delen att behöva stå till svars för andra muslimers krav. På Nyans:Muslim ska muslimer kunna vara oense utan att kunna utnyttjas av vitas ständiga besatthet av att identifiera ”goda” och ”onda” muslimer.

Förutom det självklara syftet som är anti-rasism, så är det generella syftet att ge rum åt röster som annars dränks, förvrängs och analyseras av en icke-muslimsk vit majoritet. Det främsta syftet kan alltså beskrivas som att återkräva muslimers självbestämmande som individer i Sverige och världen på samma villkor som alla andra.